L'éventail

L'éventail

August

L'éventail, summer 2012, p.103. (Bruno Timmermans - Happy Birthday Marilyn)